Termin składania ofert: 23.10.2019 godzina 10:00.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianach z dnia 21.10.2019 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.10.2019 r.
Unieważnienie postępowania z dnia 23.10.2019 r.